Java Cơ Bản

Khóa học Java cơ bản

Tổng quan khóa học

Trong khoá học này chúng ta sẽ học về Cấu trúc code java, câu lệnh và quy chuẩno Câu điều kiện, vòng lặp, các đặc điểm về tính kế thừa và đa hình trong java.

Trung Tâm Java Master

Bắt đầu học

Trong khoá học này chúng ta sẽ học về Cấu trúc code java, câu lệnh và quy chuẩno Câu điều kiện, vòng lặp, các đặc điểm về tính kế thừa và đa hình trong java.


Chương 1 : Định nghĩa Java cơ bản

Lập Trình Hướng Đối Tượng OOP

Giới Thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Cài đặt môi trường Java co hệ điều hành windows

Thiết lập java Classpath cho windows

Tạo Project Java hello world trong Eclipse

Cấu trúc và Quy chuẩn Java Cơ bản

Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Java

Toán Tử Cơ Bản Toán Học và Phép Gán trong Java

Cách Tạo Hàm và Sử dụng trong Java

Chuỗi trong Java

Hằng Số Trong Java

Tính Chu Vi và Diện Tích Các Hình trong java

Package và Import trong Java

Nhập Giá Trị Vào Từ Bàn Phím

Câu điều kiện if và toán tử so sánh

Câu điều kiện if else lồng nhau

Câu điều kiện switch

Toán từ điều kiện ? : trong Java

Mảng trong Java

Vòng lặp while

Vòng lặp do while

Vòng lặp for trong Java

Vòng lặp for each (for enhanced) trong Java

Câu lệnh break trong java

Câu lệnh continue trong java

Phép toán i++ và ++i trong Java

Giải phương trình bậc 2 trong Java

Thực hành tạo câu hỏi trắc nghiệm Java

Sắp xếp và tìm kiếm với mảng trong java

Chương 2: Giới thiệu về Class và đối tượng

Giới thiệu phần 2 trong khoá học Java cơ bản

Class và Object trong Java

Biến và Hàm Instance (Object) trong Java

Constructor Java

Biến và Hàm Class hay Static

Các loại biến và Hàm trong Java

Quản lý truy cập và bảo mật trong Java

Bộ nhớ Stack và Heap trong Java

Tạo mảng của đối tượng trong Java

Sự khác nhau giữa giá trị null và 0 trong Java

Kế thừa trong Java

Quản lý truy cập và kế thừa trong Java

Từ khóa super và this

Phương thức Override và Overload method trong Java

Thực hành tạo danh sách nhân viên

Thực hành tính lương nhân viên

Thực hành tính lương nhân viên

Đa hình trong Java

Class Object trong Java

Ép kiểu đối tượng trong Java

Ép kiểu đối tượng trong Java

Đóng gói trong java

Abstract Class trong Java

Phương thức abstract trong Java

Interface trong java

Kế thừa Interface trong Java

Wrapper Class và Autoboxing

Các hàm toán học trong Java

Ngày và Giờ trong Java

Chương 3: Ngoại lệ, quản lý và bắt ngoại lệ

Giới thiệu về ngoại lệ, quản lý và bắt ngoại lệ trong Java

Outer Class

Inner Static Class

Non Static Inner Class

Method Local Inner Class

Anonymous Inner Class

Exception Ngoại lệ trong Java

try catch bắt lỗi exception trọng Java

Finally trong Exception

throw/throws một exception trong Java

Cách tạo một exceptions theo ý muốn

Cách tạo enum trong Java

Thread - đa luồng trong Java

Vòng đời của Thread trong Java

Thread join() và đặt tên thread trong Java

Thread priority và Deamon thread trong Java

Synchronization Đồng bộ hoá Thread

Deadlock Thread trong Java

Đọc và Ghi File trong Java

Tạo thư mục và đọc ghi file

Tạo JAR file trong Java

Tổng kết khoá học Java Cơ Bản

Back to Top