SQL Cơ Bản

Khóa học SQL cơ bản

Tổng quan khóa học

Khóa học SQL cung cấp các kiến thức nền tảng vững chắc cho người mới bất đầu công việc. Cung cấp đầy đủ các tệp lệnh sử dụng.

Trung Tâm Java Master

Bắt đầu học

Ngôn ngữ SQL được sử dụng để truy xuất và thay đổi cơ sở dữ liệu. Đây là ngôn ngữ dễ học, dễ nhớ cho tất cả mọi người.

SQL được sử dụng chung cho tất cả các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính thống nhất và toàn vẹn.


Phần 1: Giới thiệu về SQL

Phân biệt SQL, CSDL, Hệ quản trị CSDL

Cài đặt hệ quản trị CSDL MySQL miễn phí

Phần 2: Thao tác với CSDL, Bảng, Dữ Liệu

SQL thêm, sửa, xóa Cơ Sở Dữ Liệu và Bảng

Thêm, sửa, xóa dữ liệu trong Bảng

Phần 3: Câu lệnh SELECT - Truy vấn dữ liệu

Làm quen câu lệnh SELECT - SELECT DISTINCT

Câu lệnh SELECT WHERE

Câu lệnh SELECT với toán tử AND, OR, NOT và ORDER BY

Câu lệnh SELECT với Hàm SQL và GROUP BY, Having

SELECT với Ngày Giờ trong SQL

Phần 4: Quan hệ Bảng - SQL Join

Các quan hệ Bảng trong CSDL

Câu lệnh SQL JOIN - Gộp các bảng dữ liệu

SUB QUERY trong SQL

Phần 5: Tổng kết khóa học

Thực hành tổng kết khóa học

Import Excel vào Mysql

Back to Top