SQL Nâng Cao

Khóa học SQL nâng cao

Tổng quan khóa học

Khóa học SQL nâng cao chuyên sâu về thiết kế CSDL, viết hàm, procedure giành cho các bạn Lập trình viên hệ thống. Khóa học này giúp các bạn lập trình viên có thể tự tay phân tích và xây dựng CSDL.

Trung Tâm Java

Bắt đầu học

Khóa học SQL nâng cao bao gồm nhiều kiến thức chuyên sâu cho các bạn lập trình viên hệ thống. Đòi hỏi người học phải hiểu rõ về SQL cơ bản trước khi bắt đầu.

Khóa học này bao gồm phân tích và thiết kế Bảng và CSDL từ yêu cầu đầu bài. 

Có nhiều chuyên mục chuyên sâu như Stored Procedure và Hàm. Đòi hỏi kiến thức lập trình cơ bản.

Dưới đây là danh mục bài học.


Phần 1: SQL Constraint - Ràng buộc dữ liệu

SQL Constraint - NOT NULL và UNIQUE

PRIMARY KEY và FOREIGN KEY

DEFAULT và CHECK

INDEX và AUTO INCREMENT

Phần 2: Phân tích và Thiết kế Bảng - CSDL

Phân tích và Thiết kế CSDL

Phần 3: SELECT Nâng Cao

Câu lệnh SELECT nâng cao

Phần 4: SQL Views

Làm việc với SQL View

Phần 5: PL/SQL - Hàm và Stored Procedure

PL/SQL - Transaction - Stored Procedure - Hàm

Phần 6: Tổng Kết và Thực hành

Thực hành thiết kế CSDL

Back to Top